Kies een andere taal om inhoud voor uw locatie te zien:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN goedgekeurd door SIGMA v.z.w

1. ALGEMENE BEPALINGEN

De klant verklaart onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden.

Al onze verkopen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor het materieel te leveren dat het voorwerp van de bestelling uitmaakt met al de wijzigingen die door de constructeurs zouden aangebracht zijn.

De aanduidingen vermeld op foto's, illustraties, tekeningen enz... betreffende vermogen, gewicht en afmetingen worden enkel ter inlichting verstrekt en kunnen nooit aanleiding geven tot enig verhaal.
Studies en documenten die aan de klant worden bezorgd blijven de volledige eigendom van onze firma en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toelating niet meegedeeld noch uitgevoerd worden.

2. AFSLUITEN VAN DE KOOP

Onze offertes zijn steeds vrijblijvend, behoudens verkoop. De bestellingen en de bijzondere voorwaarden afgesloten met onze Accountmanagers binden ons slechts na aanvaarding door de Directie.

In geval van financiering wordt de verkoop afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat die financiering verkregen wordt binnen een maximum termijn die bij bestelling bepaald wordt.

In de herstellingsbestekken, waarvan de kosten ten laste vallen van de klant, wordt rekening gehouden met de prijzen in voege op het ogenblik van de opstelling van het bestek. Wij houden ons uitdrukkelijk het recht voor de prijzen aan te rekenen die op het ogenblik van de uitvoering van de werken van toepassing zijn. Indien bepaalde onderdelen tijdens het werk vervangen moeten worden, dan zullen de kosten daarvan aan de klant gefactureerd worden tegen de prijzen in voege op het ogenblik van de uitvoering van de werken.

3. LEVERING - TERMIJN

Behoudens anders overeengekomen, gelden volgende leveringsvoorwaarden volgens Incoterms :

  • Nieuwe en gebruikte trucks aan eindklanten
DDP (Delivery Duty Paid)
  • Gebruikte trucks aan handelaars :
EXW (Ex Works)
  • Spare Parts & Handelswaren :
EXW (Ex Works)


Onze goederen worden geleverd vanuit onze werkplaatsen en/of magazijnen. Wanneer de klant de goederen niet binnen de 48 uur te rekenen vanaf een kennisgeving van leveringsdatum in ontvangst kan nemen, zal hij de kosten voor het opslaan ervan moeten dragen.

De leveringstermijn wordt slechts bij wijze van aanduiding gegeven en is niet strikt van toepassing. Deze termijn wordt automatisch verlengd in geval van overmacht, staking, oorlog, overstroming, enz.... In geval van definitief beletsel, onafhankelijk van onze wil, zullen onze verplichtingen definitief een einde nemen zonder mogelijk verhaal, om welke reden ook, vanwege de klant.

Voor de levering van materiaal loopt de termijn slechts na ontvangst van alle gegevens en richtlijnen die het mogelijk moeten maken de bestelling uit te voeren. Voor herstellingen loopt de termijn slechts na het akkoord van de klant met ons bestek en voorzover het materiaal in onze werkplaatsen gedeponeerd wordt. Bovendien zijn wij van alle verplichtingen op het stuk van termijn ontslagen wanneer de betalingsvoorwaarden door de klant niet worden nageleefd of wanneer tijdens de uitvoering van de bestelling wijzigingen worden aangebracht.

Indien de koper het aangekochte materiaal op het overeengekomen tijdstip niet in ontvangst neemt, en na een aangetekende in gebreke stelling om zijn verplichtingen binnen een nieuwe termijn van tien dagen vanaf de verzending van de aangetekende brief te vervullen, zullen wij de keuze hebben :

  • hetzij de uitvoering van het contract te eisen, onder voorbehoud van vergoeding van de schade die voor ons voortvloeit uit het laattijdig in ontvangst nemen door de koper
  • hetzij ervan uitgaan dat de verkoop als ontbonden wordt beschouwd

Bij ontbinding van de verkoop door de schuld van de koper, zullen wij het recht hebben een forfaitaire vergoeding te eisen gelijk aan 25 % van de overeengekomen prijs exclusief belasting.

4. PRIJS

Behoudens andersluidende bepaling gelden onze prijzen in onze fabrieken of magazijnen, belastingen ten laste van de klant. Onze prijzen zijn van rechtswege en zonder verwittiging onderhevig aan de markt-schommelingen en zullen definitief bepaald worden rekening gehouden met de prijzen die door onze fabrieken vastgesteld worden en die op de dag van de terbeschikkingstelling van de klant van toepassing zijn.

Het materiaal wordt niet door ons verzekerd, behoudens uitdrukkelijk verzoek van de klant en op zijn kosten.

In geval van gespreide betalingen zijn de overeengekomen voorschotten op de vastgestelde vervaldagen verschuldigd, zonder dat de klant een vertraging in de levering kan inroepen om zich aan zijn verplichtingen te onttrekken.

5. AANV AARDING

De handtekening van de klant of van zijn personeelsleden op het proces-verbaal van ontvangst betekent eveneens aanvaarding ervan. In geval van voorbehoud of van weigering van ondertekening van dit proces-verbaal zal het materieel als aanvaard beschouwd worden, tenzij de klant ons binnen de 48 u. de redenen daarvoor, met bewijzen ter staving, bekend maakt.

In alle andere gevallen moet elke klacht, om ontvankelijk te zijn, ons binnen de 8 dagen na levering schriftelijk worden ter kennis gebracht.

6. VERVOER

Goederen worden geleverd volgens de onder art. 3 vermelde Incoterms.
De klant moet de zendingen bij aankomst nakijken en desgevallend verhaal uitoefenen tegenover de vervoerders.transporteurs.
De verpakking wordt tegen kostprijs gefactureerd en niet teruggenomen.

7. MONTEREN

Behoudens andersluidende overeenkomst, gebeurt het monteren door ons toedoen, op kosten van de klant, op de door hem bepaalde plaats. Daartoe zal de klant ons gratis het nodige materiaal en personeel ter beschikking stellen, zonder enige aansprakelijkheid van onzentwege.

8. WAARBORG

Wij waarborgen het gekochte materiaal tegen elk gebrek in het werk, gedurende de duur van maximum 6 maanden of maximum 1.000 werkuren te rekenen vanaf de levering. Deze waarborg zal automatisch ten einde lopen wanneer de eerste van deze grenzen bereikt is

De klant die de waarborg inroept moet, op straf van verval, ons daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen en de defect geachte onderdelen op zijn kosten voor onderzoek terugzen

De klant gaat ermee akkoord al het nodige te doen om de schade niet te verergeren, zich te onthouden van de noodzaak om de apparatuur te gebruiken.

Wij zijn van elke waarborg ontslagen wanneer het materiaal hersteld werd door derden of wanneer de onderdelen vervangen worden door andere, niet oorspronkelijke onderdelen. Zijn eveneens uit de waarborg uitgesloten, de stukken, beschadigingen, ongevallen, enz... te wijten aan een overdadig of abnormaal gebruik, een tekort aan zorgen, een ontoereikend onderhoud, een vergetelheid of onervarenheid van degene die zich van het materieel bedienen.

Onze aansprakelijkheid is bij uitdrukkelijke overeenkomst strikt beperkt tot de herstelling of de kosteloze ruil, in onze werkplaatsen, van de onderdelen die als defect erkend werden, met uitsluiting van alle andere schadevergoedingen om welke reden ook. De vervangen onderdelen blijven onze eigendom.

Onze tussenkomst onder waarborg heeft niet voor gevolg de duur van de waarborg te verlengen. De waarborg zal van rechtswege ophouden in geval van afstand of overdracht van het materieel. Hetzelfde geldt wanneer het geleverde materieel niet op een van de overeengekomen vervaldagen betaald worden.

Voor onderdelen die buiten de fabrieken van de constructeur behandeld werden, zal alleen de waarborg van de fabrikant van die onderdelen van toepassing zijn, met uitsluiting van de waarborg die het voorwerp uitmaakt van onderhavig artikel.

9. BETALING

Onze leveringen zijn op de overeengekomen data betaalbaar. Voor onze werken is een voorschot van 50 % bij de bestelling en het saldo bij de beëindiging ervan verschuldigd.

Onze facturen moeten in onze maatschappelijke zetel betaald worden. Alle andere schikkingen, o.m. aanvaarding van wisselbrieven, brengen geen schuldvernieuwing teweeg.

Bij laattijdige betaling, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege vermeerderd worden met nalatigheidsinteresten gelijk aan de wettelijke interest; het totaal bedrag van het verschuldigde saldo zal onmiddellijk eisbaar zijn.

Bij ontstentenis van betaling binnen de 15 dagen na het versturen van een aangetekende brief van ingebrekestelling, zal een vergoeding gelijk aan 10 % van het nog verschuldigde saldo met een minimum van 63 €, verschuldigd zijn als forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding voor de geleden nadeel (bv. dossierskosten).

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, de eigendomsoverdracht van het verkochte materiaal slechts zal plaatsvinden na volledige betaling van de overeengekomen prijs, in hoofdsom, eventuele interesten en kosten. Als gevolg hiervan onthoudt de koper zich uitdrukkelijk van het verkopen, toewijzen, verpanden en in het algemeen vervreemden van de goederen die het voorwerp uitmaken van het contract, alvorens zijn rekening te vereffenen.

Wanneer de koper zijn verplichtingen niet zou nakomen, zal de verkoper de verkoop als van rechtswege ontbonden beschouwen veertien dagen na de verzending van een ingebrekestelling en de teruggave van het materiaal eisen, op kosten van de koper. Deze laatste aanvaardt, zowel nu als dan, de schade van de verkoper op een bedrag van 25 € per dag vertraging te bepalen, onverminderd de andere vergoedingen die zouden kunnen verschuldigd zijn, wanneer de verkoper door de schuld van de koper het materiaal niet kan terugnemen. In dit geval zullen alle door de koper betaalde bedragen verworven blijven, als forfaitaire en onherroepelijke schadevergoeding, onverminderd alle verdere schadevergoeding en interesten indien daartoe grond bestaat.

Risico-overdracht vindt echter plaats op het moment van aflevering..De koper blijft als enige aansprakelijk voor de schade, zelfs door toevallige gebeurtenissen of overmacht, van de verkochte goederen.

11. VRIJWARINGSREGELING

Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken, dient door de koper te worden ingesteld binnen de 2 maand na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waarvan de vordering in toepassing van artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek onontvankelijk is.

Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen het jaar na de levering. Zo er verantwoordelijkheid is in hoofde van de verkoper, zal de koper de schade concreet moeten bewijzen.

Indien de klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt de verplichting van de verkoper zich tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed. Geen enkele andere schade van de koper of een derde, komt in aanmerking voor vergoeding. Elke aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval uitgesloten, wanneer de schade zou zijn een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.

12. TOEKENNING VAN RECHTSMACHT

Elk geschil zal uitsluitend onder de bevoegdheid vallen van de Rechtbanken van het arrondissement waarin onze zetel gevestigd is, tenzij wij zelf, optredend als eiser, zouden verkiezen het geding bij gelijk welke andere bevoegde Rechtbank aanhangig te maken. Dit zal gelden zelfs in geval van tussenvordering of van een beroep op de waarborg of wanneer er meerdere verweerders zijn.

13. VERWERPING

Het feit dat we de ene of de andere clausule die in ons voordeel in deze algemene voorwaarden is vastgesteld niet ten uitvoer kunnen leggen, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstandsverklaring van onze kant.

14. REDDINGSCLAUSULE

De ongeldigheid of de illegaliteit van een van de clausules in de contracten (specifieke en algemene voorwaarden) tussen de partijen overeengekomen, brengt geen invaliditeit of nietigheid met zich mee van de andere voorwaarden die in het contract zijn afgesloten tussen de partijen – de clausules blijven volledig geldig.