Kies een andere taal om inhoud voor uw locatie te zien:

Algemene voorwaarden voor de levering van gebruikte trucks

1. ALGEMENE BEPALINGEN
De klant verklaart onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden.
Al onze verkopen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor het materieel te leveren dat het voorwerp van de bestelling uitmaakt met al de wijzigingen die door de constructeurs zouden aangebracht zijn.
De aanduidingen vermeld op foto's, illustraties, tekeningen enz... betreffende vermogen, gewicht en afmetingen worden enkel ter inlichting verstrekt en kunnen nooit aanleiding geven tot enig verhaal. Studies en documenten die aan de klant worden bezorgd blijven de volledige eigendom van onze firma en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toelating niet meegedeeld noch uitgevoerd worden.

2. AFSLUITEN VAN DE KOOP
Onze offertes zijn steeds vrijblijvend, behoudens verkoop. De bestellingen en de bijzondere voorwaarden afgesloten met onze vertegenwoordigers binden ons slechts na aanvaarding door de Directie.
In geval van financiering wordt de verkoop afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat die financiering verkregen wordt binnen een maximum termijn die bij bestelling bepaald wordt.
In de herstellingsbestekken, waarvan de kosten ten laste vallen van de klant, wordt rekening gehouden met de prijzen in voege op het ogenblik van de opstelling van het bestek. Wij houden ons uitdrukkelijk het recht voor de prijzen aan te rekenen die op het ogenblik van de uitvoering van de werken van toepassing zijn. Indien bepaalde onderdelen tijdens het werk vervangen moeten worden, dan zullen de kosten daarvan aan de klant gefactureerd worden tegen de prijzen in voege op het ogenblik van de uitvoering van de werken.

3. LEVERING - TERMIJN
Onze goederen worden geacht geleverd te zijn in onze werkplaatsen vóór verzending. Wanneer de klant de goederen niet binnen de 48 uur te rekenen vanaf een bericht van terbeschikkingstelling in ontvangst genomen heeft, zal hij de kosten voor het opslaan ervan moeten dragen.

De leveringstermijn wordt slechts bij wijze van aanduiding gegeven en is niet strikt van toepassing. Deze termijn wordt automatisch verlengd in geval van overmacht, staking, oorlog, overstroming, enz.... In geval van definitief beletsel, onafhankelijk van onze wil, zullen onze verplichtingen definitief een einde nemen zonder mogelijk verhaal, om welke reden ook, vanwege de klant.

Voor de levering van materiaal loopt de termijn slechts na ontvangst van alle gegevens en richtlijnen die het mogelijk moeten maken de bestelling uit te voeren. Voor herstellingen loopt de termijn slechts na het akkoord van de klant met ons bestek en voorzover het materiaal in onze werkplaatsen gedeponeerd wordt. Bovendien zijn wij van alle verplichtingen op het stuk van termijn ontslagen wanneer de betalingsvoorwaarden door de klant niet worden nageleefd of wanneer tijdens de uitvoering van de bestelling wijzigingen worden aangebracht.

Indien de koper het aangekochte materiaal op het overeengekomen tijdstip niet in ontvangst neemt, en na een aangetekende in gebreke stelling om zijn verplichtingen binnen een nieuwe termijn van tien dagen vanaf de verzending van de aangetekende brief te vervullen, zullen wij de keuze hebben :
- hetzij de uitvoering van het contract te eisen, onder voorbehoud van vergoeding van de schade die voor ons voortvloeit uit het laattijdig in ontvangst nemen door de koper
- hetzij ervan uitgaan dat de verkoop als ontbonden wordt beschouwd

Bij ontbinding van de verkoop door de schuld van de koper, zullen wij het recht hebben een forfaitaire vergoeding te eisen gelijk aan 25 % van de overeengekomen prijs exclusief belasting.

4. PRIJS
Behoudens andersluidende bepaling gelden onze prijzen in onze fabrieken of magazijnen, belastingen ten laste van de klant. Onze prijzen zijn van rechtswege en zonder verwittiging onderhevig aan de markt-schommelingen en zullen definitief bepaald worden rekening gehouden met de prijzen die door onze fabrieken vastgesteld worden en die op de dag van de terbeschikkingstelling van de klant van toepassing zijn.
Het materiaal wordt niet door ons verzekerd, behoudens uitdrukkelijk verzoek van de klant en op zijn kosten.
In geval van gespreide betalingen zijn de overeengekomen voorschotten op de vastgestelde vervaldagen verschuldigd, zonder dat de klant een vertraging in de levering kan inroepen om zich aan zijn verplichtingen te onttrekken.

5.AANVAARDING
De handtekening van de klant of van zijn personeelsleden op het proces-verbaal van ontvangst betekent eveneens aanvaarding ervan. In geval van voorbehoud of van weigering van ondertekening van dit proces-verbaal zal het materieel als aanvaard beschouwd worden, tenzij de klant ons binnen de 48 u. de redenen daarvoor, met bewijzen ter staving, bekend maakt.
In alle andere gevallen moet elke klacht, om ontvankelijk te zijn, ons binnen de 8 dagen na levering schriftelijk worden ter kennis gebracht.

6.VERVOER
Het vervoer en, in het algemeen, alle verrichtingen van behandeling en het ter plaatse brengen, vallen ten laste van de klant en gebeuren op zijn kosten, risico's en gevaar; de klant moet de zendingen bij aankomst nakijken en desgevallend verhaal uitoefenen tegenover de vervoerders.
De verpakking wordt tegen kostprijs gefactureerd en niet teruggenomen.

7.MONTEREN
Behoudens andersluidende overeenkomst, gebeurt het monteren door ons toedoen, op kosten van de klant, op de door hem bepaalde plaats. Daartoe zal de klant ons gratis het nodige materiaal en personeel ter beschikking stellen, zonder enige aansprakelijkheid van onzentwege.

8.WAARBORG
Wij waarborgen het gekochte materiaal tegen elk gebrek in het werk, gedurende de duur van maximum 6 maanden of maximum 1.000 werkuren te rekenen vanaf de levering. Deze waarborg zal automatisch ten einde lopen wanneer de eerste van deze grenzen bereikt is.
De klant die de waarborg inroept moet, op straf van verval, ons daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen en de defect geachte onderdelen op zijn kosten voor onderzoek terugzenden.
Wij zijn van elke waarborg ontslagen wanneer het materiaal hersteld werd door derden of wanneer de onderdelen vervangen worden door andere, niet oorspronkelijke onderdelen. Zijn eveneens uit de waarborg uitgesloten, de stukken, beschadigingen, ongevallen, enz... te wijten aan een overdadig of abnormaal gebruik, een tekort aan zorgen, een ontoereikend onderhoud, een vergetelheid of onervarenheid van degene die zich van het materieel bedienen.
Onze aansprakelijkheid is bij uitdrukkelijke overeenkomst strikt beperkt tot de herstelling of de kosteloze ruil, in onze werkplaatsen, van de onderdelen die als defect erkend werden, met uitsluiting van alle andere schadevergoedingen om welke reden ook. De vervangen onderdelen blijven onze eigendom.
Onze tussenkomst onder waarborg heeft niet voor gevolg de duur van de waarborg te verlengen. De waarborg zal van rechtswege ophouden in geval van afstand of overdracht van het materieel. Hetzelfde geldt wanneer het geleverde materieel niet op een van de overeengekomen vervaldagen betaald worden.
Voor onderdelen die buiten de fabrieken van de constructeur behandeld werden, zal alleen de waarborg van de fabrikant van die onderdelen van toepassing zijn, met uitsluiting van de waarborg die het voorwerp uitmaakt van onderhavig artikel.

9.BETALING
Onze leveringen zijn op de overeengekomen data betaalbaar. Voor onze werken is een voorschot van 50 % bij de bestelling en het saldo bij de beëindiging ervan verschuldigd.
Onze facturen moeten in onze maatschappelijke zetel betaald worden. Alle andere schikkingen, o.m. aanvaarding van wisselbrieven, brengen geen schuldvernieuwing teweeg.
Bij laattijdige betaling, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege vermeerderd worden met nalatigheidsinteresten gelijk aan de wettelijke interest; het totaal bedrag van het verschuldigde saldo zal onmiddellijk eisbaar zijn.
Bij ontstentenis van betaling binnen de 15 dagen na het versturen van een aangetekende brief van ingebrekestelling, zal een vergoeding gelijk aan 1O % van het nog verschuldigde saldo met een minimum van 63 €, verschuldigd zijn als forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding voor de geleden nadeel (bv. dossierskosten).