Kies een andere taal om inhoud voor uw locatie te zien:

Algemene huurvoorwaarden STILL

Onderhavige huurvoorwaarden en de aanvullende bijzondere voorwaarden vormen een onlosmakelijk geheel. Ze vernietigen en vervangen alle eerder tussen de verhuurder en de huurder overeengekomen bepalingen. Ondertekening van deze voorwaarden door de huurder leidt tot volledige aanvaarding door laatstgenoemde van de hierna beschreven bepalingen waarvan hij erkent kennis genomen te hebben.

 1. Als algemene regel worden onze heftrucks verhuurd zonder voerder.

 2. De huurprijzen worden berekend per week of per maand, onverdeelbaar. In geval van niet-betaling binnen de overeengekomen termijn, mag de verhuurder beslag leggen op zijn materiaal. De huurder heeft niet het recht het materieel achter te houden of schuldvergelijkingen toe te passen.

 3. Inbegrepen in de huurprijs:
  - Voor de elektrische heftruck: een batterij. Een geschikte lader, eventueel ingebouwd.
  - Voor de diesel heftruck: brandstof voor twee dagen.

 4. Het materieel is bestemd om gebruikt te worden op de door de huurder in de overeenkomst aangegeven werf. De huurder mag het gehuurde materieel niet verplaatsen zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de verhuurder.

 5. De huurder mag, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toelating van de verhuurder, het gehuurde materieel niet onderverhuren, noch zijn gebruiksrechten afstaan aan een derde. Het materieel kan in geen geval het voorwerp zijn van een inpandgeving, onderverhuring, lening, afstand van het verhuurrecht of een ander recht door de klant.

 6. Het vervoer is ten laste van de huurder aan forfaitaire prijzen en geschiedt op risico en gevaar van de huurder.

 7. De heftrucks worden in goede staat afgeleverd en zullen door de huurder gebruikt worden zoals een goede huisvader dit zou doen.

  De overeengekomen huurprijs is gebaseerd op maximaal 6 effectieve bedrijfsuren per dag of 30 bedrijfsuren per week. Bij een langere werktijd wordt vermelde huurprijs als volgt verhoogd:

  • bij 30 - 35 bedrijfsuren per week 10 %
  • bij 35 - 40 bedrijfsuren per week 25 %
  • bij 40 - 45 bedrijfsuren per week 35 %
  • bij 45 - 50 bedrijfsuren per week 45 %
  • bij > 50 bedrijfsuren per week 100 %

  Na retournering van de trucks zullen eventueel gedraaide meer-uren alsnog door verhuurder aan huurder in rekening worden gebracht. Verhuurder behoudt zich het recht voor om tussentijds de kosten m.b.t. de meer-uren in rekening te brengen. De heftruck, evenals de bijhorigheden, dient de verhuurder terug geleverd te worden in de staat waarin hij zich bevond bij aflevering.

  Eventuele kosten in dit verband, ingevolge onbevoegd gebruik, abnormale slijtage, aanrijdingen, overbelasting of het niet uitvoeren van dagelijks onderhoud, zoals vermeld onderaan, zullen aan de huurder worden doorberekend.

 8. Het dagelijks onderhoud zoals vermeld onderaan is ten laste van de huurder.

 9. Mocht tijdens het werk, door om het even welke oorzaak, het toestel onklaar worden, dan zal dit in de kortst mogelijke tijd hersteld worden. Voor eventueel tijdverlies moeten wij alle verantwoordelijkheid in zulke gevallen afwijzen.

 10. Herstellingen ingevolge normale slijtage zijn ten laste van de eigenaar. Herstellingen ingevolge aanrijding, overbelasting of onbevoegd gebruik, zijn ten laste van de huurder, evenals de huurtijd tijdens deze herstellingen.

 11. Behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, mag het gehuurde materiaal niet ingezet worden in corrosieve omstandigheden, diepvries, stofrijke en explosieve omgeving.

 12. De opzegtermijn voor verhuring per week bedraagt 2 werkdagen, voor verhuring per maand 5 werkdagen.

 13. Bij een huurovereenkomst langer dan twaalf maanden is de verhuurder gerechtigd om eens per jaar de tarieven voor de trucks te indexeren, voor het eerst per 1 januari volgend op de ingangsdatum van de overeenkomst. Indexering vindt plaats op basis van het door het STATBEL berekende prijsindexcijfer (2013 = 100%).

 14. Verzekering tegen schade aan de heftruck, tegen derde of tegen schade aan behandelde goederen, zijn door de huurder te dekken en zijn NIET op de eigenaar, firma Still N.V. verhaalbaar. Wanneer de huurder, om welke reden dan ook, in de onmogelijkheid zou verkeren, het materiaal aan de verhuurder terug te bezorgen (zelfs door omstandigheden, onafhankelijk van zijn wil, overmacht, e.d.), zal de huurder de verhuurder hiervoor schadeloos stellen, door de betaling van het bedrag, nodig voor de aankoop van evenwaardig materiaal. De huurprijs blijft doorlopen tot de dag der schadeloosstelling.

 15. De huurder zal alleen het risico dragen voor het verlies van het gehuurde materieel, zelfs in gevallen van overmacht, en zal, ingeval hij zijn verplichting van teruggave niet kan nakomen, een som betalen ter waarde van de gedane kosten om de schade te herstellen. De huurprijs moet betaald worden tot aan de ontvangst van de schadeloosstelling. Indien het verlies te wijten is aan het gedrag van een derde, moet de huurder zijn eisen afstaan aan de verhuurder.

 16. De huurder zal de verhuurder onmiddellijk in kennis stellen van elk beslag dat op het gehuurde materieel gelegd wordt en iedere persoon die daarop rechten zou doen gelden, ervan in kennis stellen dat het materieel exclusief eigendom van de verhuurder is. Bij ontstentenis daarvan zal de verhuurder schadeloos gesteld worden voor alle schade die uit deze nalatigheid van de huurder voortvloeit.

 17. Onderhavige huurovereenkomst zal automatisch beëindigd worden in geval van faillissement van de huurder. Deze laatste heeft de verplichting om onmiddellijk de verhuurder hiervan in kennis te stellen.

 18. De Verhuurder is bevoegd deze huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, met inbegrip van alle rechten en verplichtingen, dan wel alleen zijn eigendomsrechten op het Object en/of zijn schuldvorderingen op de Huurder. De Huurder stemt daarmee bij voorbaat in en aanvaardt daaraan desgevraagd iedere medewerking te zullen verlenen. De overdracht zal door deze derde aan de Huurder schriftelijk betekend worden en is verder niet aan formaliteiten gebonden. De rechten van de Huurder kunnen door deze overdracht niet worden beperkt. Wel zal de Huurder, indien de overeenkomst in haar geheel wordt overgedragen, rechtstreeks op de rekening van de derde moeten betalen.

 19. Elk bedrag dat krachtens onderhavige overeenkomst verschuldigd is en op de vervaldatum niet betaald werd zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, aanleiding geven tot een interest gelijk aan de wettelijke interest.

 20. Het in huur nemen van één van onze machines houdt in, dat met alle bovenvermelde voorwaarden stilzwijgend wordt ingestemd.

 21. Alle betwistingen inzake interpretatie en uitvoering van de huurovereenkomst, behoren tot de bevoegdheden van de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verhuurder. Het staat de verhuurder vrij de zaak voor de bevoegde Rechtbank te brengen van de maatschappelijke zetel of domicilie van de huurder.

 

Dagelijks onderhoud:

A. Elektrische vorkheftruck

- Controleren en op peil houden van het waterniveau van de tractiebatterij door het bijvullen met gedistilleerd water.
- Controleren van het laadniveau van Li-ion batterij, zodat deze nooit langdurig leeg is.
- Controleren van de bandenspanning en het verwijderen van vreemde voorwerpen (glas, spijkers, bandijzer, plastic verpakking en kleefbanden)
- Controle van de voetrem - Controle van de handrem

B. Thermische heftruck

- Controle en bijvullen van het motoroliepeil
- Controle en bijvullen van het koelwater
- Controle van de startersbatterij
- Controleren van de bandenspanning en het verwijderen van vreemde voorwerpen (glas, spijkers, bandijzer, plastic verpakking en kleefbanden)
- Controle van de voetrem
- Controle van de handrem